Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍJsme součástí skupiny AGEL, největšího soukromého poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě.

Rychlý kontakt

+420 583 332 821

Pacienti, veřejnost

Podněty a stížnosti

Vedení Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Dialýza Šumperk klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.


Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

  • písemně na adresu: Nemocnice AGEL Jeseník a.s., ředitelství, Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni všem Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. 


Písemné podání stížnosti

Písemně lze zaslat stížnost na adresu: Nemonice AGEL Jeseník a.s., ředitelství, Lipovská 103/39, 790 01 Jeseník

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla by obsahovat tyto náležitosti:

  • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem),
  • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště, případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována),
  • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail,
  • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele.

Postup při vyřizování stížnosti

Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Dialýza Šumperk prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče a prošetřovány budou jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována ve společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. 

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány představenstvu společnosti, které posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s primářem a vedoucí sestrou Nemocnice AGEL Jeseník Dialýzy Šumperk.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnosti a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s vyřízením stížnosti, může podat stížnost správnímu orgánu, a to Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru zdravotnictví, budova Regionálního centra Olomouc, ul. Jeremenkova 40b, Olomouc, PSČ 779 11.